"Alton Ground" by Betty Shelffo

"Alton Ground"

Alton Brown 24 x 30 (2018)