"Sexy Mochaccino" by Betty Shelffo

"Sexy Mochaccino"

Prince
25" x 36" (2016)